Cách tính tỷ số truyền?

November 29, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Cách tính tỷ số truyền?

1. i = n1 / n2 = D2 / D1, i = n1 / n2 = z2 / z1.

i đại diện cho tỷ số truyền hoặc tỷ số truyền
n1 đại diện cho tốc độ của bánh răng truyền động
n2 đại diện cho tốc độ của bánh răng dẫn động
D2 đại diện cho đường kính của bánh răng dẫn động
D1 thể hiện đường kính của bánh răng dẫn động
Z2 đại diện cho số răng của bánh răng dẫn động
Z1 đại diện cho số răng của bánh răng dẫn động

2. truyền bánh răng đa tầng:

Tỷ số truyền giữa hai trục được tính theo công thức trên

Tổng tỷ số truyền từ trục thứ nhất đến trục thứ n được tính theo công thức sau: tỷ số truyền tổng = (Z2 / Z1) × (Z4 / Z3) × (Z6 / Z5) = (n1 / n2) × ( n3 / n4) × (n5 / n6).